Avís legal

PRIMERA TITULAR DEL WEB
El titular del web és ROSER CANALS SALLENT amb CIF: 38936139-Z, amb domicili social a Passeig de la Plaça Major, 66, 08202 Sabadell Barcelona (en endavant, la prestadora). Poden contactar amb la PRESTADORA per e-mail: info@merceriacasatraveria.com o a l’adreça postal anteriorment indicada.
SEGONA.- OBJECTE DEL WEB
L’PRESTADORA posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi als dominis, www.merceriacasatraveria.com i www.merceriacasatraveria.com, (d’ara endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant unes webs de caràcter informatiu.
TERCERA ACCÉS A LA WEB
L’accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre. L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part de ROSER CANALS SALLENT, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant ROSER CANALS SALLENT, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB. El maquinari i programari necessaris per accedir al web seran per compte dels USUARIS. L’PRESTADORA no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per la utilització. Tampoc serà responsable LA PRESTADORA de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB, per causes alienes a la voluntat o al control de la prestadora.
QUARTA.- CONTINGUTS DEL WEB
Els CONTINGUTS de la web són proporcionats i creats per ROSER CANALS SALLENT. L’idioma utilitzat per LA PRESTADORA a la WEB serà el Català, el Castellà i l’Anglès, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. L’PRESTADORA no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la WEB per l’usuari, ni de les seves conseqüències. L’PRESTADORA podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la WEB, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris . Són propietat de LA PRESTADORA tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a LA PRESTADORA, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, per la qual cosa cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de lA PRESTADORA. L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d’accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement. La pàgina web comprèn els textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual. Les dades recollides a través del formulari «NEWSLETTER» proporcionat a la WEB, seran objecte de tractament amb la finalitat d’establir un canal d’informació, destinat a remetre-li informació promocional per mitjans electrònics, relativa a productes de naturalesa idèntica o similar a què vosté . hagi adquirit. En qualsevol cas, en cada missatge que li remetem per mitjans electrònics, inclourem un mitjà senzill i gratuït a través del qual Un. Podrà sol·licitar no rebre ulteriors comunicacions comercials de la prestadora. L’informem que les seves dades no seran cedides a cap empresa, sota cap concepte, ni seran utilitzades per remetre publicitat de tercers. Vostè té dret, en qualsevol moment i de forma gratuïta a: Cancel·lar les seves dades, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’e-mail: info@merceriacasatraveria.com respectivament (utilitzant el compte de correu registrada); I a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades per correu postal o presencialment, a l’adreça dalt indicada. Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de LA PRESTADORA ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no. Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de la PRESTADORA. L’PRESTADORA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la WEB per a l’obertura d’altres. L’PRESTADORA no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
CINQUENA.- USUARIS DE LA WEB
Els usuaris que accedeixin a la WEB de LA PRESTADORA ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de lA PRESTADORA o de tercers usuaris. Els usuaris no faran ús dels continguts del web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests. L’PRESTADORA no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar. L’accés als continguts del web per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a la PRESTADORA qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés al web, ja siguin d’àmbit físic, lògic, moral o personal. L’PRESTADORA podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i facin mal be tant els continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris del web. L’PRESTADORA podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre la PRESTADORA i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB. Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB de LA PRESTADORA modificar o alterar els continguts d’aquesta, ho hauran de comunicar immediatament a la PRESTADORA.
SISÈ.- POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’PRESTADORA d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades exigides. Les dades demanades a través dels formularis «CONTACTAR» proporcionats a la WEB o que siguin enviats per correu electrònic, seran objecte de tractament amb la finalitat de gestionar les relacions comercials o contractuals que Un. Vulgui mantenir amb la prestadora, així com per donar compliment a les sol·licituds, comandes i serveis que Un. realitzi o dirigeixi a la prestadora. Addicionalment, l’informem que la normativa sobre comerç electrònic permet a la prestadora remetre-li informació promocional per mitjans electrònics, relativa a productes de naturalesa idèntica o similar als que Un. Hagi adquirit. En qualsevol cas, en cada missatge que li remetem per mitjans electrònics, inclourem un mitjà senzill i gratuït a través del qual Un. Podrà sol·licitar no rebre ulteriors comunicacions comercials de la prestadora. Addicionalment, podrem utilitzar les seves dades per remetre-li informació promocional per mitjans convencionals no electrònics.

Shopping Cart